เพศ:

  


ระดับการศึกษา:

  

 

 

ถ้าคุณคิดว่าคำที่ปรากฎมีความหมายเชิงบวก เลือก ,ถ้าคุณคิดว่าคำที่ปรากฎนี้มีความหมายในเชิงลบ เลือก ถ้าคุณคิดว่าคำที่ปรากฎมีความหมายเป็นกลาง เลือกวงกลมตรงกลาง

คลิ๊กคำเพื่อแสดงคำอธิบายเป็นภาษาอังกฤษ

 


 

1ขี้โกงมะโรงมะเส็ง(childish) cheating; deceitful; fraudulent.

 

   

 

 


 

2ส่วนกลางcenter; core; middle

 

   

 

 


 

3นวล(of color) yellowish white; cream. (of physical beauty) shining bright; having an aura; glowingly beautiful. tender; gentle; mild; soft.

 

   

 

 


 

4แผ้วclear, clean, sweep clear. แผ้วป่าpo bpato clear the forest

 

   

 

 


 

5ขี้หมูขี้หมา(slang) insignificant; trivial. เรื่องขี้หมูขี้หมาrang ki-mu-ki-maPetty matter

 

   

 

 


 

6แหลมpointed; sharp; keen; pointy. quick-witted. (of voice) high-pitched.

 

   

 

 


 

7โอ่อ่าsplendid; grand; luxurious.

 

   

 

 


 

8ยวน(historical) Ionian. (historical) of or pertaining to Singhanavati, an ancient polity in modern-day Northern Thailand, or to its people, language(s), or culture. (historical) of or pertaining to Lan Na, an ancient polity in modern-day Northern Thailand, or to its people, language(s), or culture. (somewhat derogatory) of or pertaining to Northern Thailand, Northern Thai people, Northern Thai language, or Northern Thai culture.

 

   

 

 


 

9เด็กchild: person below the age of adulthood. young person. childish person. baby; infant. (slang) subordinate; servant; attendant. (slang) person maintained by or gaining livelihood from another as the latter's sexual partner or illicit lover.

 

   

 

 


 

10ชดto atone for; to compensate; to redeem; to make up to moisturize; to invigorate

 

   

 

 


 

11พร่องdecreased; diminished; lessened; deficient; depleted.

 

   

 

 


 

12โล่งbare; naked. clear; unobstructed. spacious; wide; vast.

 

   

 

 


 

13รวยrich; wealthy.

 

   

 

 


 

14หลังเขา(idiomatic, sometimes derogatory or offensive) not up-to-date; rural; uncivilised; unfashionable.

 

   

 

 


 

15โมฆะ(law) invalid; void. 1932, พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช ๒๔๗๕: มาตรา ๗ การกระทำใด ๆ ของกษัตริย์ต้องมีกรรมการราษฎรผู้หนึ่งผู้ใดลงนามด้วยโดยได้รับความยินยอมของคณะกรรมการราษฎรจึ่งจะใช้ได้ มิฉะนั้นเป็นโมฆะmat-dtraa jt gaan-gr-tam dai dai kng g-st dtng mii gam-m-gaan-rat-s-dn pu nng pu dai long-naam dai dooi dai rp kwaam-yin-ym kng k-n-gam-m-gaan-rat-s-dn jng j chi dai m-ch-nn bpen moo-kSection 7 Any act of the King must be countersigned by any specific People's Councillor with the consent of the People's Council in order to be applicable. Otherwise, void shall it be. (elegant) fruitless; nonproductive; unprofitable; useless; worthless; good for nothing.

 

   

 

 


 

16โขงrancid.

 

   

 

 


 

17เหลี่ยมangle. edge; side.

 

   

 

 


 

18กว้างwide, broad.

 

   

 

 


 

19สวะfloating weeds.

 

   

 

 


 

20แจ้งto tell; to inform.