ผู้วิจัยขอขอบคุณท่านที่สละเวลาเข้าร่วมงานวิจัยในครั้งนี้

งานวิจัยชิ้นนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาปฏิกิริยาโต้ตอบทางอารมณ์ของผู้คนต่อคำประเภทต่างๆ ท่านจะเห็นหน้าเว็บเพจที่มีภาพ (SAM) ปรากฏอยู่ ซึ่งท่านจะต้องใช้ภาพเหล่านี้ในการประเมินอารมณ์ความรู้สึกของท่านระหว่างที่ท่านอ่านคำแต่ละคำ ภาพ SAM นี้จะแสดงถึงอารมณ์สองประเภทที่แตกต่างกัน ได้แก่ อารมณ์ชุดแรก คือ “มีความสุข” กับ “ไม่มีความสุข” และ ชุดที่สองคือ “ตื่นเต้น” กับ “ไม่ตื่นเต้น”

มาตรประมาณค่าแบบความสุขและไม่มีความสุข (Happy-Unhappy Scale) จะมีระดับช่วงตั้งแต่หน้ายิ้มไปจนถึงหน้าบึ้งที่ภาพทางขวาสุดของมาตรประมาณค่าจะแสดงถึงความรู้สึกมีความสุข (happy) พึงพอใจ (pleased, satisfied, or contented) และรู้สึกมีความหวัง (hopeful) หากท่านรู้สึกมีความสุขอย่างเต็มที่ ให้ท่านระบุความรู้สึกนี้โดยเลือกภาพทางด้านขวาสุด ส่วนภาพทางด้านซ้ายสุดของมาตรประมาณค่าชุดนี้จะแทนความรู้สึกไม่มีความสุข (unhappy) หงุดหงิดรำคาญ (annoyed) ไม่พอใจ (unsatisfied) เศร้า (melancholic) หมดหวัง (despaired) หรือ เบื่อ (bored) ท่านสามารถเลือกภาพทางด้านซ้ายสุดของมาตรประมาณค่านี้ได้ หากท่านรู้สึกเศร้าใจอย่างที่สุด

ท่านยังสามารถระบุอารมณ์ความรู้สึกแบบปานกลางจากภาพเหล่านี้ได้ด้วยการเลือกระบุค่าใดก็ตามที่อยู่ระหว่างภาพเหล่านี้ กล่าวคือ หากท่านรู้สึกเป็นกลางหรือเฉยๆ (neutral) คือทั้งไม่สุขและไม่เศร้า ให้ท่านเลือกระบุที่ภาพตรงกลางของมาตรประมาณค่า และในกรณีที่ความรู้สึกพอใจหรือไม่พอใจของท่านกำกึ่งระหว่างภาพสองภาพใดๆในมาตรประมาณค่านี้ ให้ท่านเลือกระบุลงที่ระหว่างภาพสองภาพนั้นๆ

การเลือกได้เช่นนี้จะทำให้ท่านสามารถประเมินความรู้สึกของท่านต่อคำแต่ละคำที่ท่านได้อ่านได้ละเอียดมากยิ่งขึ้น จำนวนค่าคะแนนสำหรับมาตรประมาณค่าชุดนี้มีทั้งหมด 9 คะแนนสำหรับให้ท่านเลือกระบุความรู้สึกของท่านว่าท่านรู้สึกมีความสุขหรือไม่มีความสุขมากน้อยเพียงใด

มาตรประมาณค่าแบบตื่นเต้นหรือไม่ตื่นเต้น (Excited or Calm Scale) จะเป็นมาตรประมาณค่าแบบที่สองที่ปรากฏในหน้าเว็บเพจนี้ซึ่งมาตรประมาณค่าชุดนี้จะปรากฏอยู่ที่แถวกลาง ทั้งนี้ ภาพทางขวาสุดของมาตรประมาณค่าชุดนี้จะแสดงความรู้สึกถูกกระตุ้น (stimulated) ตื่นเต้น (excited) พลุ่งพล่าน (frenzied) กระสับกระส่าย (jittery) ตื่นตัว (wide-awake) หรือ ถูกยั่วเร้า (aroused) หากท่านรู้สึกถูกยั่วเร้าอย่างที่สุด ให้ท่านเลือกระบุที่ภาพทางขวาสุดบนมาตรประมาณค่านี้ในทางตรงกันข้าม หากท่านรู้สึกผ่อนคลาย (relaxed) ไม่ตื่นเต้น (calm) เฉื่อยชา (sluggish) ซึมเซา (dull) ง่วง (sleepy) หรือ ไม่ถูกยั่วเร้า (unaroused) อย่างที่สุด ให้ท่านเลือกระบุที่ภาพทางซ้ายสุดของมาตรประมาณค่านี้

เช่นเดียวกันกับมาตรประมาณค่าชุดแรก ท่านสามารถเลือกระบุความรู้สึกปานกลางระหว่างความตื่นเต้นหรือไม่ตื่นเต้นโดยการเลือกภาพอื่นใดระหว่างภาพทางด้านขวาสุดและซ้ายสุดนี้ กล่าวคือ หากท่านไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นหรือไม่ได้รู้สึกสงบนิ่ง ให้ท่านเลือกระบุที่ภาพตรงกลางของมาตรประมาณค่านี้ ในกรณีที่ท่านต้องการระบุความรู้สึกของท่านให้ละเอียดมากยิ่งขึ้น ท่านสามารถทำได้โดยเลือกระบุลงที่ระหว่างภาพสองภาพใดๆบนมาตรประมาณค่าชุดนี้